اخبار اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 3.

  اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر  27 آذر 1396.