نویسندگان جشنواره چهاردهم علی رضا محمدزاده وادقانی

   محمدزاده وادقانی، علی رضا (1333 ـ )


دانش ­آموخته دکتری حقوق، دانشگاه نانت فرانسه.کارنامک

وکیل پایه یک دادگستری،
مدرس حقوق تطبیقی، تجارت، حمل و نقل، حقوق مالکیت ادبی و  هنری و متون حقوقی به زبان فرانسه در دانشگاه و مراکز علمی،
دارای کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و بورسیه سازمان جهانی مالکیت فکری از دانشگاه نانت،
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
عضو پژوهشی پروژه اروپایی حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست موسوم به LASCAUX دردانشگاه نانت،
مدیرگروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز دانشگاه تهران،
ارائه مقالات متعدد در همایشهای داخلی و خارجی،
عضو کمیته اخلاق و پژوهش دانشگاه تهران.
 

گزیده آثار

حقوق تجارت 4 ، تهران: مجد، 1396،
حقوق جانمایه بقای اجتماع، تهران: سمت، 1395،
گفتاری در حقوق بین ­الملل مؤلف و حقوق مجاور، تهران:  میزان، 1393،
حقوق بین­ الملل مؤلف و حقوق مجاور، تهران: میزان، 1393،
dictionnaire juridique de la securite alimentaire dans le monde ، paris: larcier، 1392،
حقوق تطبیقی، تألیف پیرلوگراند، تهران: میزان، 1392، (ترجمه)،
حقوق تجارت 1، تهران: مجد، 1391،
فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت، تألیف ماری کرنو، تهران: دانشگاه تهران، 1390، (ترجمه)،
حقوق چین معاصر، تألیف جینگ زائو تائو، تهران: دادگستر 1377، (ترجمه)،
اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان (مطالعه تطبیقی)، تألیف کلود کلمبه، تهران: میزان، 1385، (ترجمه)،
«معمای معاهده حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری مصوب 1996»، فصلنامه حقوق پزشکی، زمستان 1394،
«اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی»، فصلنامه حقوق، دوره 45، ش3، سال 1394،
«موافقت نامه جنبه­ های تجاری حقوق مالکیت فکری»، ارج ­نامه دکتر الماسی،  شرکت سهامی انتشار، 1391،
«تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق، ش2، سال 1387،
«کنوانسیون جهانی حق مؤلف، فصلنامه حقوق»، فصلنامه حقوق، ش4، سال 1387،
«مسؤولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو»، فصلنامه حقوق، سال 1379،
«کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین­ المللی کالا»، فصلنامه حقوق، ش 41، سال  1377،   
«اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه»، فصلنامه حقوق، ش36، سال1376،
«رویه قضائی و نقش سازنده آن در حقوق»، فصلنامه حقوق، ش 38، سال1376.