نویسندگان جشنواره چهاردهم کامیار عبدالتاجدینی

  عبدالتاجدینی، کامیار (1352 ـ )


دانش­ آموخته دکتری علوم زبان، دانشگاه اکس آن پروانس (فرانسه).کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،
پژوهشگر و منتقد حوزه علوم زبان،
تدریس زبان فرانسه در دانشکده زبان­های خارجی دانشگاه اصفهان،
راهنمایی پایان ­نامه­ های دانشجویی،
تألیف مقالات متعدد علمی و پژوهشی به زبان فارسی و فرانسه.
 

گزیده آثار

«روش نو در آموزش زبان فرانسه (1372 چاپ پنجم) و  فرانسۀ گام به گام (1392 چاپ هشتم): دو اثر از دکتر محمدتقی غیاثی»، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی، 1396.
«بررسی و نقد کتاب راهبردهای یادگیری»، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی،  ش1، فروردین و اردیبهشت 1395.
L’erreur, un facteur de dynamisme dans les processus d’apprentissage des langues étrangères, Plume2-2007.
«خطا یک عامل پویا در روند زبان آموزی»، با همکاری روح الله رحمتیان، نشریه قلم، ش 2، 1384.