نویسندگان جشنواره چهاردهم داوود عمارتی مقدم

  عمارتی مقدم، داوود (1362 ـ )


دانش ­آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد. کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور،
دریافت مدال طلای المپیاد ادبی در سال 1379،
تدریس و پژوهش در حوزه زبان و ادبیات فارسی،
پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی.

گزیده آثار

بلاغت: از آتن تا مدینه، تهران: هرمس، 1395،
«از اپوخه تا نوآوری­ های شاعرانه: آسیب ­شناسیِ کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات ادبی فارسی»، فصلنامه نقد ادبی، ش38، 1396،
­شناسی کاربرد نظریه های مدرن در تدوین درس­نامه ­های بلاغی»، ادبیات پارسی معاصر، دوره 7، ش1، 1396،«عبدالقاهر جرجانی، رومن یاکوبسون و معانیِ نحوی: به مناسبت انتشار کتاب رستاخیز کلمات از دکتر شفیعی­ کدکنی»، نشریه دستور، ویژه­ نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش12، 1395،
«بررسی و نقد ترجمه رساله­ های شعری فلاسفه مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه عسرت»، پژوهش­نامه انتقادیِ متون و برنامه­های علوم انسانی، سال16، ش5، 1395،
«شعر حجم و کوبیسم: بازخوانی مبانی نظری شعر حجم بر مبنای زیبایی­شناسیِ کوبیسم» ، با همکاری سیدحسین فاطمی، نشریه نقد ادبی، دوره3، ش9، بهار 1389،
«بحران نقد: تصادف نظریه و متن»، نشریه نقد ادبی، دوره 2، ش8، سال 1388،
«الگوی ایرانی میل ناکام»، مارتا سیمیچیوا، نشریه رودکی، ش 21-19، سال 1386، (ترجمه).