نویسندگان جشنواره چهاردهم هادی یاوری

 یاوری، هادی (1354 ـ )


دانش ­آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد.کارنامک

دبیر ادبیات فارسی، آموزش و پرورش خراسان رضوی،
عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور،
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور،
معاون سردبیر فصلنامه نقد ادبی،
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نیشابور،
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیشابور،
پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی.
 

گزیده آثار

از قصه به رمان: بررسی امیرارسلان به منزله متن گذار از دوران قصه به عصر رمان، تهران: سخن، 1390،
«نقد و بررسی درس­نامه­ های متون ادبی- تاریخی»، ادبیات پارسی معاصر، س هفتم، ش1، بهار 1396،
«بررسی ویژگی­های سبکی کشف­ المحجوب...»، با همکاری دیگران، گوهر گویا، س هشتم، ش2، پاییز و زمستان 1393،
«درآمدی بر نظریه عام کلیشه­ ها»، با همکاری دیگران، نقد ادبی، سال هفتم، ش 28، زمستان 1393،
«دربار ناصری، محمل گذر از روزگار قصه بلند سنتی به عصر رمان»، پژوهش­ های ادبی، س هفتم، ش 27، بهار 1389،
«فرم و عناصر روایی رمانس: فصل هفتم کتاب رمانس­ های عامیانه فارسی، نوشته ویلیام هاناوی»، فصلنامه فرهنگ و مردم، س نهم، ش34، 1389، (ترجمه).
«معرفی و نقد کتاب رمانس­ های عامیانه ایرانی قبل از دوره صفوی»، نقد ادبی، س دوم، ش5، بهار 1388،
«نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک­ جمشید»، با همکاری دیگران، جستارهای ادبی، س42، ش4، زمستان 1388،
«گزاره­ های قالبی در قصه امیرارسلان»، نقد ادبی، س اول، ش 4، زمستان 1387.