نویسندگان جشنواره چهاردهم مهدی فیروزیان

 فیروزیان حاجی، مهدی (1361 ـ )


دانش ­آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.کارنامک

عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران،
استاد مدعو دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه خواجه نصیر،
تدریس و همکاری با کمیتۀ المپیاد ادبی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان،
معاون سردبیر فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسیِ جهاد دانشگاهی،
همکاری با گروه شبه قاره در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان مؤلف و ویراستار،
همکاری در تألیف دانشنامۀ جهان اسلام و دانشنامۀ زبان و ادب فارسی،
تدریس خوشنویسی و موسیقی ایرانی به دانشجویان خارجی (دانش‌افزایی) در دانشگاه علامه طباطبایی،
داوری علمی در مجلات دانشگاهی ازجمله نقد ادبی، زبان و ادب، شبه قاره، فنون ادبی، بهار ادب و... و نیز همایش‌های بین‌المللی حافظ شیرازی و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.
 

گزیده آثار

این ترانه بوی نان نمی‌دهد: سبک‌شناسی ترانه‌های قیصر امین‌پور، تهران: کتاب آبی، 1396.
از ترانه و تندر: زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی، تهران: سخن، 1390.
«آسیب‌شناسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی»، فنون ادبی، س هشتم، ش16، پاییز 1395،
«بررسی عروضی غزل‌های عارف»، نامۀ فرهنگستان، دورۀ پانزدهم، ش 58، زمستان 1394،
«تشبیه موسیقایی در دیوان خاقانی»، بهار ادب، س هشتم، ش 28، تابستان 1394،
«پیوندهای بینامتنی دیوان فخری هروی و حافظ شیرازی»، شبه قارّه، س اول، ش3، پاییز و زمستان 1393،
«بررسی عروضی غزل‌های منزوی»، نامۀ فرهنگستان، دورۀ سیزدهم، ش49، پاییز 1392،
«گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو»، ادب‌پژوهی، س هفتم، ش23، بهار 1392،
«ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ»، بهار ادب، س پنجم، ش16، تابستان 1391،
«اطناب و روش تکرار در شعر توللی»، نشریه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزادِ فسا،‌ س سوم، ش6، پاییز 1391،
«سبک­ شناسی ترانه­ های حسین منزوی»، بهار ادب، س سوم، ش 8، تابستان 1389.