نویسندگان جشنواره چهاردهم سیّد حسین رضوی برقعی

رضوی برقعی، سیّد حسین (1343 ـ )


دانش ­آموخته دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی.کارنامک

فراگیری ادبیات عربی در مدارس قدیمه نزد استادان داخلی و کشورهای عربی،
تحصیل در دانشکده ادبیات و فراگیری زبان و ادبیات فارسی زیر نظر استادان برجسته داخلی و خارجی،
پژوهشگر حوزه ­های تاریخ طب ایران و اسلام و اصول و قواعد پزشکی کهن بقراطی ـ جالینوسی،
تألیف ده­ ها کتاب و مقاله، نقد متون و  تصحیح درسنامه‌های کهن و ترجمه از عربی،
برگزیده جشنواره حامیان نسخ خطی،
سخنرانی در همایش­ های داخلی و خارجی،
ساخت داروهای ترکیبی برای بیماری­های خاص با شیوه تلفیقی از پزشکی کهن و نو. 
 

گزیده آثار

دانشنامه‌ای مقدماتی در اصطلاحات پزشکی کهن، ۵ج، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (در دست انتشار)،
بیان‌الطّب: درسنامه پزشکی کهن سده ششم به زبان فارسی، کمال‌الدّین حبیش تفلیسی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۰،
حفظ‌البدن: بهداشت‌نامه کهن سده ششم به زبان فارسی، فخرالدّین رازی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1390،
مسافرت تفلیس: گزارش سفر یک پزشک ایرانی، محمّدتقی طبیب کاشانی، قم: کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۳۸۹،
کامل ­التّعبیر، کمال‌الدّین ابوالفضل حبیش تفلیسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۸،
تفریح القلوب: ترجمه و شرح فارسی ادویه قلبیه، احمدالله مدراسی، تهران: پژوهشگاه هندشناسی، ۱۳۸۸،
شرح و تفسیر پارسی‌گردانِ ادویه قلبیه بوعلی سینا: درباره فلسفه شادمانی و داروهای شادی‌آور، تهران: نشر نی، ۱۳۸۷،
مختصر در علم تشریح : درسنامه کالبدشناسی پزشکی کهن، ابوالمجد بیضاوی، تهران: دانشگاه تهران و مک‌گیل کانادا، ۱۳۸۷،
شرف ­النبی و معجزاته، ابوسعد عبدالملک نیشابوری، تصحیح با همکاری محمّد روشن، تهران: نشر ماهی، ۱۳۸7،
تریاق فاروق، کمال‌الدین حسین شیرازی، تهران: کتابخانه مجلس، ۱۳۸۶،
ترجمه رساله حفظ­ الصّحه، ابن‌سینا، تهران: کتابخانه مجلس، ۱۳۸۶،
نصیحت‌نامه سلیمانی: رساله‌ای درباره بهداشت تن و پیشگیری از بیماری­های واگیردار...، تهران: کتابخانه مجلس، ۱۳۸۶،
درسنامه دانشجویان پزشکی کهن: تلخیص و بازنویسی هدایه المتعلّمین فی الطب، تهران: اهل قلم، ۱۳۸۴،
درآمدی بر داروشناسی و داروسازی از صفویه تا دارالفنون، تهران: دانشگاه تهران و...، 1384،
تحفه شاهیه عباسیه: ترجمه و شرح رساله ذهبیه...، محمّد نصیرالدین یزدی، قم: باورداران، ۱۳۸۰،
«معماریِ حمّام در متون طبّ کهن و مقدّمه رساله دلاکیه»، گلستان هنر، ش15، بهار1388،
«ترجمه‌ای کهن از رساله فراست فخر رازی»، تاریخ علم، ش4، پاییز و زمستان1384،
«پندارانگاری در فهرست‌نگاری»، آیینه میراث، ش29، تابستان1384،
«پزشکان‌نگاشت های مختصرُ الدُّوَل و برداشتگاه­ های ابن‌عبری»، نامه انجمن، ش17، بهار1384،
«کهن‌ترین درسنامه پزشکی»، تاریخ علم، ش2، پاییز1383،
«زیست‌نگاری و نوشتارهایِ عقیلی خراسانی»، نامه انجمن، ش14، تابستان1383،
«بازبینیِ یک متن کهن پزشکی»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش65 و66، اسفند1381.