اخبار فراخوان پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.