اخبار فراخوان بیستمین همایش «کتاب سال حوزه» منتشر شد.