اخبار اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب 1 بهمن 1397 برگزار خواهد شد.