اخبار مقالات برگزیده و شایسته تقدیر پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب
منتخبان پانزدهمین دورۀ جشنواره نقد کتاب
 

کلیات
الف) کلیات و اطلاع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بررسی و نقد کتاب روش­ شناسی تحقیقات کیفی»، مصطفی همدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 45، خرداد و تیر1396.

ب) فهرست نویسی و نسخ خطی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
ناگفته هایی درباره مجلدی از فهارس مجلس: نقد فهرست نسخه­ های خطی مجلس، ج 45»، جواد بشری، آینه پژوهش، ش167و168، آذر و اسفند 1396.


فلسفه، کلام و عرفان
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته تقدیر شناخته شد:
«معرفی و بررسی نقادانۀ کتاب فلسفۀ ریاضیات براون»، حسین بیات، فرهنگ و اندیشه ریاضی، ش60، بهار و تابستان 1396.

«بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه راتلج»، سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.

علوم تربیتی و روانشناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقدی بر کتاب آموزش و پرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها و اصول»، عباس معدن‌دار آرانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش6، آذر 1396.
دین
الف) کلیات اسلام

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی»، خسرو باقری نوع‌پرست، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، خرداد و تیر 1396.

ب) قرآن و حدیث
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد»، هادی نصیری و محمدعلی صالحی، کتاب قیم، ش16، بهار و تابستان1396.

ج) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی»، عابدین مؤمنی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396.

د) اخلاق
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
چرا مترجم و ناشر خوب بودن دشوار است؟»، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش6و7، تابستان و پاییز 1395.


علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
ای. پی. تامپسون و تکوین طبقه کارگر در انگلستان»، سید هاشم آقاجری، نگاه نو، ش114، تابستان 1396.

ب) علوم سیاسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
پرتویی نو بر اندیشه سیاسی اسلام: نقدکتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام»، عباس خلجی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش8، بهمن 1396.

ج) اقتصاد
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
بررسی و نقد کتاب اقتصاد از نگاهی دیگر»، وحید مقدم و هادی امیری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش9، اسفند 1396.


هنر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی کتاب بنیان­ های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی»، حمید عسکری رابری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.

ادبیات
الف) نقد ادبی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
نقد درسنامه­ های سبک ­شناسی و پیشنهاد دو درس سبک­پژوهی و سبک­ ورزی در رشته ادبیات فارسی»، محمود فتوحی رودمعجنی، ادبیات پارسی معاصر، ش1، بهار 1396.

ب) متون کهن 
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
این طبل بلندبانگِ در باطن هیچ: معرفی و نقد لطائف­ التفسیر درواجکی»، حمیدرضا سلمانی، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.


ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
نقدی ساختگرایانه بر تقابل­ های معنایی رمان گلاب خانم اثر قاسمعلی فراست، پوران علیپور»، ادبیات پایداری، ش17، پاییز و زمستان 1396.


تاریخ و جغرافیا
الف) تاریخ

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
هَفَوات و سَرقات: پژوهش نامه یا پژوهش نما؟ نگاهی انتقادی به کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»، حمید عطایی نظری، آینه پژوهش، ش165، مرداد و شهریور 1396.     
 
ب) تاریخ علم
در این حوزه یک اثر برگزیده  شناخته شد:
 «آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟»، امیرمحمد گمینی و فاطمه کیقبادی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاییز و زمستان 1396.

کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
یک روایت چند صدا، بررسی شیوه­ های گفتگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده»، امین ایزدپناه، مطالعات ادبیات کودک، ش15، بهار و تابستان 1396. 

بخش ویژه:
الف)نشریه شایسته تقدیر

در این بخش فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ( با احترام و یاد بود مدیرمسئول و سردبیر پیشین زنده یاد احمد احمدی و تقدیر از مدیرمسئول فعلی محمد ذبیحی و سردبیر زهرا ابوالحسنی) به عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد.
ب) فعالان عرصه نقد کتاب :
در این بخش از آقای علی رجب زاده به سبب برگزاری جلسات متداوم جمعه­ های پردیس کتاب در پردیس کتاب فروشی امام مشهد تقدیر می­شود.