پانزدهمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات - اطلاع رسانی (برگزیده)

«بررسی و نقد کتاب روش­ شناسی تحقیقات کیفی»، مصطفی همدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 45، خرداد و تیر1396.pdf مقاله 

کلیات- فهرست نویسی و نسخ خطی  (برگزیده)

«ناگفته هایی درباره مجلدی از فهارس مجلس: نقد فهرست نسخه­ های خطی مجلس، ج 45»، جواد بشری، آینه پژوهش، ش167و168، آذر و اسفند 1396.pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان (شایسته تقدیر)

«معرفی و بررسی نقادانۀ کتاب فلسفۀ ریاضیات براون»، حسین بیات، فرهنگ و اندیشه ریاضی، ش60، بهار و تابستان 1396.pdf مقاله

«بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه راتلج»، سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.pdf مقاله

علوم تربیتی و روانشناسی  (شایسته تقدیر)

«نقدی بر کتاب آموزش و پرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها و اصول»، عباس معدن‌دار آرانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش6، آذر 1396.pdf مقاله

دین -  کلیات اسلام  (شایسته تقدیر)

«بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی»، خسرو باقری نوع‌پرست، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، خرداد و تیر 1396.pdf مقاله

دین -  قرآن و حدیث  (شایسته تقدیر)

«توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد»، هادی نصیری و محمدعلی صالحی، کتاب قیم، ش16، بهار و تابستان1396.pdf مقاله
 

دین – فقه و حقوق  (شایسته تقدیر)

«دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی»، عابدین مؤمنی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396.pdf مقاله

دین - اخلاق (شایسته تقدیر)

«چرا مترجم و ناشر خوب بودن دشوار است؟»، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش6و7، تابستان و پاییز 1395.pdf مقاله

علوم اجتماعی   (برگزیده)

«ای. پی. تامپسون و تکوین طبقه کارگر در انگلستان»، سید هاشم آقاجری، نگاه نو، ش114، تابستان 1396.pdf مقاله

علوم اجتماعی – علوم سیاسی  (شایسته تقدیر)

«پرتویی نو بر اندیشه سیاسی اسلام: نقدکتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام»، عباس خلجی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش8، بهمن 1396.pdf مقاله

علوم اجتماعی – اقتصاد (شایسته تقدیر)

«بررسی و نقد کتاب اقتصاد از نگاهی دیگر»، وحید مقدم و هادی امیری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش9، اسفند 1396.pdf مقاله

هنر (شایسته تقدیر)

«نقد و بررسی کتاب بنیان­ های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی»، حمید عسکری رابری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.pdf مقاله

ادبیات فارسی نقد ادبی (شایسته تقدیر)

«نقد درسنامه­ های سبک ­شناسی و پیشنهاد دو درس سبک­ پژوهی و سبک­ ورزی در رشته ادبیات فارسی»، محمود فتوحی رودمعجنی، ادبیات پارسی معاصر، ش1، بهار 1396.pdf مقاله

ادبیات فارسی-  متون کهن (برگزیده)

«این طبل بلندبانگِ در باطن هیچ: معرفی و نقد لطائف­ التفسیر درواجکی»، حمیدرضا سلمانی، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.pdf مقاله

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

«نقدی ساختگرایانه بر تقابل­ های معنایی رمان گلاب خانم اثر قاسمعلی فراست»، پوران علیپور، ادبیات پایداری، ش17، پاییز و زمستان 1396. pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا - تاریخ  (شایسته تقدیر)

«هَفَوات و سَرقات: پژوهش نامه یا پژوهش نما؟ نگاهی انتقادی به کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»، حمید عطایی نظری، آینه پژوهش، ش165، مرداد و شهریور 1396. pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا - تاریخ علم (برگزیده )

 «آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟»، امیرمحمد گمینی و فاطمه کیقبادی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاییز و زمستان 1396.pdf مقاله

کودک و نوجوان (برگزیده)

«یک روایت چند صدا، بررسی شیوه­ های گفتگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده»، امین ایزدپناه، مطالعات ادبیات کودک، ش15، بهار و تابستان 1396. pdf مقاله