پانزدهمین دوره بخش جنبی

     نشریه شایسته تقدیر: فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 


      مدیرمسئول و سردبیر نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی:  احمد احمدی


  فعالان عرصه نقد کتاب : جمعه های پردیس کتاب (نشستهای نقد و بررسی کتاب) 
  مسئول برگزاری جمعه های پردیس کتاب : علی رجب زاده