اخبار فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.