شانزدهمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (شایسته تقدیر)

«نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده»، مراد اسماعیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، اردیبهشت1397. pdf مقاله 

فلسفه، کلام و عرفان (شایسته تقدیر)

«آسیب­ شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش»، محمدرضا ارشادی نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، بهار و تابستان 1397. pdf مقاله 

دین -  قرآن و حدیث  (شایسته تقدیر)

«بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایه­ الکبری خصیبی»، محسن رفعت و وحید شریفی گرم­ دره، پژوهشنامه امامیه، ش8، پاییز و زمستان 1397. pdf مقاله 

دین – فقه و حقوق  (شایسته تقدیر)

«نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ابراهیم موسی زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، مرداد 1397. pdf مقاله 

علوم اجتماعی   (برگزیده)

«بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت»، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش12، اسفند 1397. pdf مقاله 

علوم اجتماعی - علوم سیاسی  (برگزیده)

«روانکاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی»، علی اشرف نظری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش6، شهریور 1397. pdf مقاله 

علوم اجتماعی- ارتباطات (شایسته تقدیر)

«تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم شناسی فرهنگی...»، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش10، بهار و تابستان 1397. pdf مقاله 

زبان و زبان شناسی (شایسته تقدیر)

«نقد و معرفی کتاب نظام انطباق در زبان تاتی»، جهاندوست سبزعلی پور، پژوهش­های زبان شناسی تطبیقی، ش16، پاییز و زمستان 1397. pdf مقاله 

ادبیات فارسی نقد ادبی (شایسته تقدیر)

«یادداشت­ هایی درباره فردوسی و شاهنامه»، سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، ش169، فروردین و اردیبهشت 1397. pdf مقاله 

ادبیات فارسی-  متون کهن (برگزیده)

«میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن»، گلپر نصری و یونس کرامتی، آینه میراث، ش62، بهار و تابستان 1397. pdf مقاله 

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

«نقد فمنیستی بوم­گرای رمان جای خالی سلوچ»، بهزاد پورقریب، ادبیات پارسی معاصر، ش2، پاییز و زمستان 1397. pdf مقاله 

تاریخ و جغرافیا  (برگزیده)

«نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی»، بهزاد کریمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 10، دی 1397. pdf مقاله 

علوم و فنون   (برگزیده)

«نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفه ریاضیات»، حسن امینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش1، فروردین 1397. pdf مقاله 

کودک و نوجوان (برگزیده)

«درآمدی بر بوم فمنیسم: مطالعه موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ»، مسیح ذکاوت، مطالعات ادبیات کودک، ش18، پاییز و زمستان1397. pdf مقاله