شانزدهمین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

  نام: مراد اسماعیلی  

عنوان مقاله: نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده

گروه: کلیات 

رتبه:  شایسته تقدیر


  نام: محمدرضا ارشادی نیا

عنوان مقاله: آسیب­ شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش

گروه: فلسفه، کلام و عرفان 

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: محسن رفعت 

عنوان مقاله: بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایه ­الکبری خصیبی
گروه: دین- قرآن و حدیث 

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: وحید شریفی گرم دره

عنوان مقاله: بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایه ­الکبری خصیبی​

گروه: دین- قرآن و حدیث    

رتبه: شایسته تقدیر 


  نام: ابراهیم موسی زاده

عنوان مقاله: نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

گروه: دین - فقه و حقوق

رتبه: شایسته تقدیر 


  نام: فرهنگ ارشاد  
عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت

گروه: علوم اجتماعی  

رتبه: برگزیده 


  نام: علی اشرف نظری
 

عنوان مقاله: روانکاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی

گروه: علوم اجتماعی- علوم سیاسی

رتبه: برگزیده 


  نام: جهاندوست سبزعلی پور

عنوان مقاله: نقد و معرفی کتاب نظام انطباق در زبان تاتی

گروه: زبان و زبان شناسی 

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: سجاد آیدنلو 

عنوان مقاله: یادداشت­ هایی درباره فردوسی و شاهنامه

گروه: ادبیات - نقدادبی   

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: بهزاد کریمی 
عنوان مقاله: نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی

گروه: تاریخ 

رتبه: برگزیده 


  نام: گلپر نصری  

عنوان مقاله: میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن

گروه: ادبیات - متون کهن

رتبه: برگزیده


   نام: یونس کرامتی 

عنوان مقاله: میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن

گروه: ادبیات - متون کهن

رتبه: برگزیده


  نام: حسن امینی  

عنوان مقاله: نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفه ریاضیات

گروه: علوم و فنون 

رتبه: برگزیده 


  نام: مسیح ذکاوت  

عنوان مقاله: درآمدی بر بوم فمنیسم: مطالعه موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ

گروه: کودک و نوجوان 

رتبه: برگزیده   نام: بهزاد پورقریب 

عنوان مقاله: 

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 

نام: مصطفی همدانی 

عنوان مقاله: تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم شناسی فرهنگی

گروه: علوم اجتماعی- ارتباطات 

رتبه: شایسته تقدیر