اخبار فراخوان هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.