اخبار اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.