هفدهمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر
  نام: محمد مهدی اردبیلی 
عنوان مقاله: هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل.ژورست
گروه: فلسفه، کلام و عرفان 
رتبه:  شایسته تقدیر

 نام: محمد عرب صالحی
عنوان مقاله: تحلیل و نقد رویکرد گزاره­ای به وحی قرآنی
گروه: دین - قرآن و حدیث 
رتبه: شایسته تقدیر
 

  نام: محمدمهدی الشریف 
عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران­ ها
گروه: دین- فقه و حقوق    
رتبه: برگزیده  

  نام: محمدقیوم عرفانی  
عنوان مقاله: تحلیل و نقد رویکرد گزاره­ای به وحی قرآنی
گروه: دین - قرآن و حدیث 
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: سیدمحسن قائم فرد
عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران­ ها
گروه: دین - فقه و حقوق
رتبه: برگزیده 

  نام: سیاوش قلی پور  
عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
گروه: علوم اجتماعی  
رتبه: شایسته تقدیر 

  نام: همایون مرادخانی 
 
عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
گروه: علوم اجتماعی
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: شهاب دلیلی
عنوان مقاله: عدالت هویتی و اقلیت­ های فرهنگی: نقد و بررسی کتاب شهروندی چند فرهنگی اثر ویل کیملیکا
گروه: علوم سیاسی 
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: ابراهیم توفیق 
عنوان مقاله: جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشه ماکس وبر
گروه: اقتصاد 
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: مجتبی مقصودی 
عنوان مقاله: عدالت هویتی و اقلیت­ های فرهنگی: نقد و بررسی کتاب شهروندی چند فرهنگی اثر ویل کیملیکا
گروه: علوم سیاسی  
رتبه: شایسته تقدیر

  نام:سیدحسین میرجلیلی  
عنوان مقاله: نقد کتاب اقتصاد فقیر
گروه: اقتصاد
رتبه: شایسته تقدیر

   نام: مصطفی حسینی 
عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی
گروه: زبان و زبان شناسی - زبان انگلیسی
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: رضا امینی   
عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت
گروه: زبان و زبان شناسی - زبان شناسی
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: فرهاد قربان زاده   
عنوان مقاله: نقد و بررسی غلط ننویسیم
گروه: زبان و زبان شناسی - زبان فارسی
رتبه: برگزیده 
  نام:محمد خدادادی مترجم زاده
عنوان مقاله: عکاسی به مثابه عملی تئاتری: تحلیل و بررسی کتاب صحنه ­آرایی در عکاسی
گروه: هنر
رتبه: شایسته تقدیر

  نام: رحمان مشتاق مهر
عنوان مقاله: الزامات شرح متن با نگاهی به روایت غلامحسین دینانی از غزلیات شمس
گروه: ادبیات فارسی - نقد ادبی
رتبه: برگزیده 

  نام: داود عمارتی مقدم
عنوان مقاله: سرگشتگی نشانه­ ها: نگاهی به نشانه معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی
گروه: ادبیات فارسی- نقد ادبی 
رتبه: برگزیده 
   نام: وحید عیدگاه طرقبه ای  
عنوان مقاله: بازخوانی ویراست حدیقه سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی
گروه: ادبیات فارسی - متون کهن
رتبه: برگزیده 
  نام: مهدی علیائی مقدم     
عنوان مقاله:کار نیما نه هنوز است تمام ۱ و ۲ : نقد و بررسی کتاب نوای کاروان؛ دفتر دوم از اشعار منتشرنشده نیمایوشیج
گروه: شعر
رتبه: برگزیده 
نام: مصطفی گرجی    
عنوان مقاله: ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیاخاتون با رویکرد به زندگی مولوی
گروه: ادبیات داستانی 
رتبه: برگزیده 
  نام: عبدالنبی قیم    
عنوان مقاله: نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی- فارسی
گروه: ادبیات عربی
رتبه: شایسته تقدیر
  نام: آیدا چهرقانی    
عنوان مقاله: ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیاخاتون با رویکرد به زندگی مولوی
گروه: ادبیات داستانی  
رتبه: برگزیده 
   نام: جواد حسین زاده    
عنوان مقاله: نقدی بر کتاب مقدمه­ ای بر ژنتیک باستان­ شناسی
گروه: تاریخ و جغرافیا - باستان شناسی 
رتبه: برگزیده 
  نام: سیاوش شوهانی     
عنوان مقاله: در گیر و دار فرم: بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی
گروه: تاریخ و جغرافیا - تاریخ
رتبه: برگزیده 
  نام: سکینه عباسی     
عنوان مقاله: کارکرد سفر در داستان­ های فانتاستیک ایرانی براساس رمان کنسرو غول
گروه: کودک و نوجوان 
رتبه: برگزیده 
  نام: معصومه میرابوطالبی   
عنوان مقاله: کارکرد سفر در داستان­ های فانتاستیک ایرانی براساس رمان کنسرو غول
گروه: کودک و نوجوان 
رتبه: برگزیده 
  نام: عبدالله ولی پور    
عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب جریان شناسی شعر دفاع مقدس
گروه: بخش جنبی - دفاع مقدس
رتبه: شایسته تقدیر 
نام: رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی  
عنوان: به پاس سالها اهتمام در معرفی و بررسی آثار حوزه دفاع مقدس و جنگ 
گروه: بخش جنبی - دفاع مقدس
رتبه: شایسته تقدیر
 نام: مصطفی همدانی 
عنوان مقاله: نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریه تقسیم در منطق ارسطویی
گروه: کلیات و اطلاع رسانی  
رتبه: برگزیده