هفدهمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران

     

 دبیر علمی : سیدحسن اسلامی

     
هیئت داوران
کلیات و اطلاع رسانی
حاجی زین­ العابدینی، محسن 
فتاحی، رحمت الله 
مطلبی، داریوش
فلسفه، کلام و عرفان و اخلاق
اکبری، رضا
نصری، عبدالله 
یوسف ثانی، سیّد محمود   

دین
حکیمی ها، سعید 
ساکت، محمدحسین
فقهی زاده، عبدالهادی
عدالت نژاد، سعید
معارف، مجید
هادویان، غلامحسین 
 علوم اجتماعی 
 عزتی، مرتضی 
 مطهرنیا، سید مهدی
 میرزایی، آیت الله 
 مؤمنی، فرشاد
 مصطفوی، سید محمدحسن
 نوری­ نیا، حسین
 یکتا، حسین
علوم تربیتی و روان شناسی
احمدی، اصغر
ایمانی، محسن
گوهری پور، مرتضی
ادبیات عربی
باقر، علیرضا
قربانی زرین، باقر
نیازی، شهریار   

زبان و زبان شناسی 
اسماعیل پور، ابوالقاسم   
بهرامی کهیش، عسکر
جعفری دهقی، محمود 
حری، ابوالفضل
راسخ مهند، محمد 
کریمی دوستان، غلامحسین
گلکار، آبتین  
عامری، حیات   
عباسلو، احسان
محمودی بختیاری، بهروز
ادبیات فارسی
ایران زاده، نعمت الله      
ایمانی، بهروز
حسینی، مریم
خدایار، ابراهیم
رحیم پور، مهدی
نیکویی، علیرضا
یاوری، هادی 
هنر
 بنی­ اردلان، اسماعیل
 خزائی، مهدی
 زرگر، شهرام
 عادل، شهاب الدین
ادبیات داستانی
 
بشیری، محمود 
 پارسی نژاد، کامران
 طاهری، قدرت الله 
شعر
امینی، اسماعیل
محقق، جواد 
نادمی، سیّد احمد
تاریخ و جغرافیا
سجادی، سیدصادق
صیامیان گرجی، زهیر
ملک زاده، مهرداد 
میرمحمد صادق، سیّد سعید
کودک و نوجوان
بوذری، علی
 ناصری دریایی، مسعود
 یوسفی، سیّد مهدی