نویسندگان جشنواره دوازدهمبهنام اکبری

   AWT IMAGE  اکبری، بهنام (1357 ـ )


دانش­آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .کارنامک

 • مدرّس دانشگاه پیام نور گیلان،
 • منتخب چهارمین دوره جشنواره سراسری نشریات دانشجویی (1380) در بخش مقالات­ ادبی.
 • ترجمه آثار متعدد و تألیف ده­ها مقاله.

گزیده آثار 

 • تاریخ فلسفه غرب، جلد 3، فلسفه قرون وسطی، ویراستار: جان مارنبن، تهران: حکمت، 1393،
 • فلسفه و الهیات در سده‌های میانه، گیلیان رزماری اوانز، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1392،
 • در باب دوستی (لایلیوس)، سیسرو، تهران: ققنوس، 1389،
 • درباره وحدت عقل در ردّ ابن‌رشدیان، توماس آکویناس، تهران: حکمت، 1389،
 • درباره آکویناس، جان اینگلیس، تهران: حکمت، 1388،
 • «خاستگاه‌های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی»، نقدی بر کتاب فیلون اسکندرانی مؤسّس فلسفه دینی، فصلنامه نقد کتاب، سال اول، شماره 3 ـ 4، پاییز و زمستان 1393.
 • «درباره وحدت عقل آکویناس، رویارویی دو قرائت از فلسفه ارسطو»، کتاب ماه فلسفه، شماره 33، خرداد 1389،
 • «در باب وجود و ماهیت»، روزنامه شرق، 19 فروردین 1383،
 • «پسامدرنیسم و ادبیات»، نگاه تازه، شماره 1+18، پاییز 1380.