نویسندگان جشنواره دوازدهممجید معارف

AWT IMAGE   معارف، مجید (1332 ـ )


دانش­آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس.کارنامک

 • عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران،
 • مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران،
 • داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،
 • داور جایزه گام اول،
 • معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران،
 • سردبیر مجله‌ پژوهش دینی،
 • سردبیر مجله مطالعات قرآنی و روایی.

گزیده آثار 

 • حدیث و حدیث‌پژوهی، با همکاری محمدعلی مهدوی‌راد و محسن معینی، کتاب مرجع، 1389،
 • شناخت حدیث (مبانی فهم متن ـ اصول نقد سند)، انتشارات نبأ، 1389،
 • مباحثی در تاریخ حدیث (سیر تدوین ـ شناخت منابع)، انتشارات نبأ، 1389،
 • محدث صادق (مروری بر زندگی و آثار شیخ صدوق)، همشهری، 1389،
 • تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، انتشارات کویر، 1388،
 • جوامع حدیثی اهل سنت، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)، دانشکده علوم حدیث، 1388،
 • مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، انتشارات نبأ، 1383،
 • درآمدی بر تاریخ قرآن، انتشارات نبأ، 1383،
 • حیات سیاسی امام علی (ع): عصر پیامبر اسلام (ص)، انتشارات نبأ، 1379،
 • پرسش و پاسخ‌هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی، انتشارات کویر، 1376،
 • پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، انتشارات ضریح، 1376.