نویسندگان جشنواره دوازدهمجلال رحیمیان

AWT IMAGE   رحیمیان، جلال (1335 ـ )


دانش­آموخته دکتری زبان­شناسی، دانشگاه کویینزلند استرالیا.کارنامک

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،
 • معاون آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز،
 • رئیس بخش زبان­های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز،
 • رئیس روابط بین­الملل دانشگاه شیراز،
 • راهنمایی ده­ها پایان­نامه دانشجویی،
 • تألیف ده­ها مقاله علمی ـ پژوهشی.


گزیده آثار

 • جهان اروپایی1800 ـ 1500، درآمدی بر اوایل تاریخ مدرن، با همکاری فضلی­نژاد، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز، 1393،
 • توصیف گویش شیرازی، با همکاری راستی عمادآبادی و حاجی­محمدی، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز، 1391،
 • زبان­شناسی، گذشته، حال ، آینده، با همکاری شریفی پورشیرازی، تهران: انتشارات رهنما، 1390،
 • ساخت زبان فارسی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1389،
 • مبانی زبان­شناسی 1، با همکاری رزمجو، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1389،
 • واژه­شناسی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1389،
 • کتابخانه مدرسه و نقش آموزشی متخصص رسانه، با همکاری جوکار، چاپار ایران، 1385،
 • دستور زبان فارسی، صورت، نقش و معنا، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1381،
 • خرید کتاب برای کتابخانه، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1379،
 • «تحلیل گروه اسمی فارسی بر پایه نحو ایکس تیره»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، شماره 23، پیاپی 20، 1387،
 • «جنبه‌های صوری و معنایی ساخت جاری در فارسی امروز»، مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، دوره 26، شماره 4، پیاپی 53، 1386،
 • «آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها»، گوهر گویا، سال اول، شماره 2، 1386،
 • «تحلیل نحوی و معنایی ادات در زبان فارسی». ویژه‌نامه نامه فرهنگستان، جلد 2، شماره پیاپی 2، 1385.