نویسندگان جشنواره دوازدهمسیّدمحمدامین قانعی­راد

AWT IMAGE   قانعی­راد،  سیّدمحمدامین (1334 ـ )


دانش­آموخته دکتری جامعه­شناسی، دانشگاه تهران.کارنامک

 • دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
 • رئیس انجمن جامعه­شناسی ایران،
 • مشاور عالی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
 • استاد مدعو دوره­های دکتری دانشگاه­های تهران، علامه‌طباطبائی، تربیت مدرس و الزهرا،
 • عضو هیئت تحریریه مجله­های علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، مطالعات اجتماعی ایران؛ آموزش عالی ایران، سیاست علم و فناوری،
 • عضو اسبق هیئت مدیرۀ جمعیت توسعه علمی ایران و انجمن آموزش عالی ایران،
 • عضو شورای سیاست­گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال.


گزیده آثار

 • به سوی اقتصاد سیاسی فرهنگی، باب جسوپ و نایلینگ سووم، انجمن جامعه­شناسی ایران، 1393 (ترجمه و تدوین)،
 • گفتمان­های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ­هایی به اروپا محوری، سید فرید العطاس، با همکاری ابوالفضل مرشدی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1393 (ترجمه و تدوین)،
 • جامعه­شناسی علم در ایران، با همکاری اردشیر انتظاری و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، 1391،
 • جامعه­شناسی کنشگران علمی در ایران، با همکاری فرهاد خسروخاور، نشر علم،1390،
 • مشارکت اجتماعی و سیاسی نخبگان، نشر راه­دان، 1389،
 • تحلیل فرهنگی صنعت، پروهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات، 1388،
 • تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی (بررسی موردی رشته علوم اجتماعی)، پروهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1385،
 • جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1384،
 • ناهمزمانی دانش: روابط علم با نظام­های اجتماعی ـ اقتصادی در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1382،
 • نظام علمی کشور در برنامه سوم توسعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1381،
 • ساختار مدیریت در نظام علمی کشور، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1381،
 • تبارشناسی عقلانیت مدرن، نقد فرهنگ، 1381.