نویسندگان جشنواره دوازدهمعبدالرسول دیوسالار

AWT IMAGE   دیوسالار، عبدالرسول (1361 ـ )


کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه آکسفورد انگلستان.کارنامک

 • پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک،
 • مدیر کارگروه توسعه و منابع ملی در مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره،
 • کارشناس مطالعات استراتژیک، توسعه ملی و مسائل روسیه،
 • پژوهشگر در عرصه روابط ساخت قدرت و توسعه و بررسی الگوهای اثرگذاری منابع بر توسعه متمرکز،
 • پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه،
 • مجری 27 طرح تحقیقاتی در عرصه مطالعات سیاسی،
 • پژوهشگر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،
 • مشاور ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور.


گزیده آثار

 • رویکردی نوین در ماهیت‌شناسی قدرت اطلاعات، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۸،
 • مقدمه‌ای بر محیط‌شناسی نظامی و جنگ اطلاعات، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۶،
 • راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل، جلد ۱: فرماندهی و کنترل و جلد ۲: جنگ اطلاعات،  تهران: مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۸۵،
 • قدرت اطلاعات: تأثیر اطلاعات بر نظریه توسعه، تهران: انتشارات تیسا، 1391،
 • مطالعات توسعه و مؤلفه منابع، تهران: روزنه، 1392،
 • ترجمه منطق استراتژیک و عقلانیت سیاسی، براد فوردلی و کارل وانینگ، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392،
 • معنا و تحول مفاهیم در پیشرفت و توسعه (در دست انتشار)،
 • رویکرد ایرانی به توسعه: گفتگو با اندیشمندان ایرانی توسعه (در دست انتشار)،
 • «روابط ایران و شوروی و تأثیر آن بر توسعه ایران»، مطالعات اوراسیای مرکزی، 1394،
 • «بررسی نقش منابع ملی با رویکرد نظریه کارل مارکز»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال ششم، شماره 1،1391،
 • «نقش دکترین نظامی در تحقق اهداف دکترین سیاست خارجی روسیه»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 22، 1387.