نویسندگان جشنواره دوازدهمیونس کرامتی

 AWT IMAGE  کرامتی، یونس (1349-)


دانش­آموخته دکتری تاریخ علم دورۀ اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی.کارنامک

 • سردبیر ماهنامۀ کتاب ماه علوم و فنون 1390-1391،
 • سردبیر فصل‌نامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی (1393- )،
 • مشاور علمی مجلۀ تاریخ علم پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،
 • عضو انجمن بین­المللی تاریخ علم و فلسفۀ عربی ـ اسلامی (پاریس)،
 • تألیف ده ها مقاله در عرصه علوم و فنون و نقد کتاب،
 • عضو هیئت تحریریه و ویراستار علمی مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران (مرکز پژوهشی میراث مکتوب).

گزیده آثار

 • کارنامۀ ایرانیان، تهران: انتشارات اهل قلم، 1380،
 • نخستین گام‌های جبر: بررسی جبر و مقابلۀ خوارزمی ، تهران: انتشارات اهل قلم، 1380،
 • هواشناخت: بررسی سه رسالۀ کهن فارسی در آثار علوی، تهران: انتشارات اهل قلم، 1381،
 • در قلمرو ریاضیات : بررسی مفتاح الحساب کاشانی، تهران: انتشارات اهل قلم، 1381،
 • ابوریحان بیرونی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1385،
 • نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1385،
 • چاپ تصویری الرساله المحیطیه غیاث الدین جمشید کاشانی، همراه با مقدمه و شرح مسائل به زبان ریاضی امروز، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1392،
 • شیفتۀ هندسۀ زندگی: زندگی و کارنامۀ ابوالوفای بوزجانی، تهران: انتشارات همشهری، پاییز 1392.