نویسندگان جشنواره دوازدهموحید عیدگاه طرقبه ای

    AWT IMAGE  عیدگاه طرقبه­ای، وحید (1363ـ)


دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران.کارنامک

 • مدرّس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران،
 • پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ویراستار ادبی فرهنگ جامع زبان فارسی،
 • دارای مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی کشور، 1381،
 • رتبۀ یکم آزمون دکتری زبان و ادبیات دانشگاه تهران، 1388،
 • رتبۀ یکم آزمون دکتری زبان و ابیات فارسی دانشگاه فردوسی، 1388،
 • رتبۀ یکم دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی، 1388،
 • رتبۀ چهارم المپیاد ادبی دانشجویی کشور، 1386،
 • رتبۀ پنجم آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی کشور، 1386،
 • عضو کمیتۀ علمی المپیاد ادبی دانش‌آموزی کشور.

گزیده آثار

 • «شناخت صورت‌های آوایی خاص به کمک قافیه در قصیده‌های ناصرخسرو»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال 1387،
 • «بررس انتقادی کلیات سلمان ساوجی»، آینه میراث، ش 49، سال 1390،
 • «تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه»، آینه میراث، ش 52، سال 1392،
 • «تصحیح بیت‌هایی از دیوان ناصرخسرو»، فرهنگ‌نویسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)،  ش 5 و 6، سال 1392،
 • «آشنایی­زدایی وزنی در قصیده‌های ناصرخسرو»، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، ش 69، سال  1389،
 • «عناصر زبانی سبک‌ساز در غزل‌ بیدل»، شبه قاره (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، ش 1، سال 1392،
 • «بیت‌های آسیب‌دیدۀ ویراست تازه دیوان مسعود سعد سلمان»، آینه میراث، ضمیمه 36، سال 1393،
 • نگارش مدخل‌های «سبک خراسانی»،  «زحاف در شعر فارسی»، «ردیف در شعر فارسی»،  «سیف فرغانی» و ... در دانشنامۀ جهان اسلام.