نویسندگان جشنواره دوازدهممحسن رحمتی

AWT IMAGE   رحمتی، محسن (1351 ـ  )


دانش­آموخته دکتری تاریخ، گرایش ایران در دوره اسلامی، دانشگاه تهران (1383).کارنامک

 • عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان،
 • همکاری با بنیاد دائره­المعارف بزرگ اسلامی،
 • برگزیده نهمین و یازدهمین جشنواره نقد کتاب.
 • رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد سال 1375
 • رتبه اول آزمون دکتری تاریخ دانشگاه تهران، شهریور 1377،
 • دو دوره استاد مشاور برگزیده دانشگاه لرستان در جشنواره حرکت.

گزیده آثار

 • تاریخ هفت آب، بارتولد، شیراز: نوید شیراز، 1392،
 • تصحیح سفرنامه حمزه میرزا، تهران: دفتر نشر تاریخ ایران، 1387،
 • فتوحات اعراب در آسیای مرکزی، هامیلتون گیب (در دست انتشار)،
 • «سلیمان­شاه ایوه و حمله مغول»، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 22، پاییز 1393
 • «نقش سادات علوی در تحولات سیاسی و اجتماعی ماوراء النهر در قرن ششم»، مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 21، پاییز 1393،
 • «تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری ـ بازرگانی نیشابور»، مجله تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره 55، پاییز 1392،
 • «کمیجیان و نقش آنها در تحولات سیاسی ماوراء النهر»، پژوهش­های تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 20، زمستان 1392،
 • «گسترش اسلام در قلمرو قرلق­ها»، فصلنامه پژوهش­های علوم تاریخی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392،
 • «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاخت و تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391،
 • «گسترش اسلام در گیلان و دیلمان با تأکید بر مذاهب اهل سنّت»، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 99، بهار 1391،
 • «نگرشی به قیام رافع بن لیث کنانی»، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 101، تابستان 1391،
 • «مرداویج و اندیشه احیاء شاهنشاهی ساسانی»، پژوهش­های تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 13، بهار 1391،
 • «روابط عربشاهیان خوارزم با دولت صفوی»، مجله پژوهش­های تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 10، تابستان 1390،
 • «گسترش اسلام در قلمرو زنبیل­ها»، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 10، پاییز 1390.