نویسندگان جشنواره دوازدهمغلامرضا پیروز

 AWT IMAGE  پیروز، غلامرضا (1340ـ)


دانش­آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز.کارنامک

 • عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ـ بابلسر، 1370 تاکنون.

گزیده آثار

 • حمید ورپریده (شعر کودک)، تهران: اندیشه برتر، 1390،
 • غزل­هایی سپید مرا سروده­اند (مجموعه شعر)، تهران: نشر چاپار و دبیزش، 1390،
 • واژگانی چشم به راه اضطراب­اند (مجموعه شعر)، تهران: چاپار و دبیزش، 1390،
 • خلوت مهتاب (مجموعه شعر)، تهران: اسطوره، 1388،
 • فرهنگ امثال و حکم روسی به فارسی، با همکاری مصطفی اسدی، نشر نتیجه، 1385،
 • پرنیان فارسی، همراه با اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، نشر نتیجه، 1383،
 • کاوشی در آثار، افکار و سبک نوشتار جلال آل احمد، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1372،
 • «نوسان زاویه دید در روایت رمان کولی کنار آتش»، مجله بوستان ادب، 1390،
 • «تحلیل شعر پروین اعتصامی بر اساس نظریه زیباشناسی انتقادی»، مجله دانشگاه کرمان، 1388،
 • «ایدئولوژی­گرایی در زمان عصر پهلوی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، شماره 14، بهار 1388،
 • «نقد نو در بوته نقد با تکیه بر نگرش سیستمی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 16، 1387،
 • «درون­مایه­های داستان­های صادق چوبک با تکیه بر رمان سنگ صبور»، پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی، 1386،
 • «مازندران در دنیای اساطیر»، مجله علمی ـ پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، 1385،
 • «انسان، اومانیسم و عرفان اسلامی»، مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 4، 1385،
 • «سهراب سپهری در ترازوی نقد منتقدان»، مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی، شماره 5، 1384،
 • «بررسی مؤلفه­های رمان پسامدرن در رمان آزاده خانم و نویسنده­اش»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 5.