نویسندگان جشنواره دوازدهمسروناز ملک

AWT IMAGE  ملک، سروناز (1355 ـ )


دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران.گزیده آثار

  • «بررسی شگرد بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهه هشتاد»، دوفصلنامه ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1393 [مقاله مشترک]،
  • «بررسی شگردهای فراداستان در رمان شب ممکن»، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، سال 9، شماره 39، پاییز 1393 [مقاله مشترک]،
  • «فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعه موردی، رمان مارمولکی که ماه را بلعید»، فصلنامه ادب‌پژوهی دانشگاه گیلان، سال هشتم، شماره 27، بهار 1393 [مقاله مشترک]،
  • «بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر»، مجله بوستان ادب، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1392 [مقاله مشترک]،
  • «بررسی تأثیر جنسیت بر کاربرد تشبیه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصر»، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، سال بیست و یکم، شماره 74، بهار 1392 [مقاله مشترک].
  • «داستانِ نوشتنِ داستان: بررسی شگردهای فراداستان در رمان بازی»، جشن‌نامه استاد دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور، [مقاله مشترک]،
  • «بررسی ساختارهای معرفتی، اجتماعی و فرهنگی در دیوان امیر پازواری»، دومین همایش ملی امیر پازواری، اسفند 1389، دانشگاه مازندران [مقاله مشترک]،
  • «بررسی شعر میرزاده عشقی بر اساس نظریه زیبایی­شناسی انتقادی»، ششمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، خرداد1390، دانشگاه مازندران [مقاله مشترک]،
  • «جایگاه زن در طوطی‌نامه ثغری»، هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، شهریور 1391، دانشگاه علامه طباطبایی [مقاله مشترک]،
  • «بازتاب آموزه‌های دینی در شعر پروین اعتصامی»، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، اسفند 1390، دانشگاه مازندران [مقاله مشترک].