نویسندگان جشنواره دوازدهمقدسیه رضوانیان

 AWT IMAGE   رضوانیان، قدسیه (1347 ـ )


دانش­آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.کارنامک

 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران،
 • مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران،
 • عضو هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1388 تاکنون،
 • دبیر علمی ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مازندران.


گزیده آثار

 • ساختار داستانی حکایت­های عرفانی، تهران: سخن، 1389،
 • از سرگذشت­نویسی به داستان­نویسی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، 1389،
 • فرهنگ بزرگ سخن، زیر نظر حسن انوری، همکاری در تألیف، تهران: سخن،
 • فرهنگ روز سخن، زیر نظر حسن انوری، همکاری در تألیف، تهران: سخن،
 • فرهنگ کنایات سخن، زیر نظر حسن انوری، همکاری در تألیف، تهران: سخن،
 • «گفتمان­شناسی شعر پست مدرن ایران»، فصلنامه جامعه­شناسی هنر و ادبیات، 1394،
 • «بررسی تطبیقی شعر فروغ فرخزاد با سینمای موج نو فرانسه»، فصلنامه ادبیات تطبیقی، 1394،
 • «بررسی هویت زنان در ده رمان معاصر»، فصلنامه ادب­پژوهی، 1394،
 • «بررسی انطباقی نظریه باختین و نیما»، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1393،
 • «بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی»، فصلنامه متن­پژوهی ادبی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392،
 •  «بررسی لحن در تاریخ بیهقی»، کهن­نامه ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی، 1392،
 • «رمانتیسیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی»، فصلنامه ادب فارسی، دانشگاه تهران، 1392،
 • «بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر»، دانشگاه شیراز، بوستان ادب، 1392،
 • «تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه»، گوهر گویا، دانشگاه اصفهان، 1391،
 • «وجوه نمایشی تاریخ بیهقی» مجله تاریخ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1389.

کارنامک

گزیده آثار