یازدهمین دوره بخش جنبی

    AWT IMAGE   کوششگر عرصه نقد:  علی اصغر محمد خانی


        AWT IMAGE   نشریه شایسته تقدیر: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


     AWT IMAGE  سردبیر نشریه:  سیّد فضل الله  موسوی