دهمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (برگزیده)

 «منارۀ بلند بر دامنۀ الوند»؛ صالح طباطبایی؛ کتاب ماه کلیات؛ شماره ۱۷۵؛ تیر ۱۳۹۱. pdf  مقاله

دین - اخلاق (شایسته تقدیر)

 «کتاب ارشاد عبدالله قلانسی و نکاتی دربارۀ آن»؛ محمود عابدی؛ آینه میراث؛ شماره ۵۰؛ بهار و تابستان ۱۳۹۱.pdf   مقاله

دین - عرفان (شایسته تقدیر)

 «چاپ جدید ترجمۀ رسالۀ قشیریه: تصحیح مجدد یا ویرایشی مغلوط؟»؛ فرزاد مروّجی؛ گزارش میراث؛ ضمیمه شماره ۳؛ زمستان ۱۳۹۱.  pdf مقاله

علوم اجتماعی (برگزیده)

 «کژتابی­های نظری و مفهومی محققان غربی در فهم انقلاب اسلامی»؛ اعظم مجیدی­نژاد؛ پانزده خرداد؛ شماره ۳۱؛ بهار ۱۳۹۱.  pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند»؛ یونس کرامتی؛ کتاب ماه علوم و فنون؛ شماره ۶۳؛ تیر ۱۳۹۱.  pdf مقاله

هنر (برگزیده)

 «گزارش­گونه­ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغه­ای»؛ سیدعبدالرضا موسوی طبری؛ ضمیمۀ آینۀ میراث؛ شماره ۲۷؛ سال ۱۳۹۱.  pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی» ؛ پروین تاج بخش؛ کتاب ماه ادبیات؛ شماره ۱۸۳؛ دی ۱۳۹۱. pdf  مقاله

ادبیات داستانی (برگزیده)

 «اندوه عروسک های جذامی»؛ مریم مقانی؛ اقلیم نقد؛ شماره ۴؛ آذر ۱۳۹۱.  pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «ملاحظاتی دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی»؛ محمد دهقانی؛ نگاه نو؛ شماره ۹۵؛ پاییز ۱۳۹۱. pdf مقاله

کودک و نوجوان - دین (برگزیده)

 «کرامتی فراتر از سلطنت»؛ سیدعلی محمد رفیعی؛ کتاب ماه کودک و نوجوان؛ شماره ۱۷۷؛ تیر ۱۳۹۱. pdf مقاله

کودک و نوجوان – علوم و فنون (شایسته تقدیر)

 «تاریخ علم در ایران، بدون تاریخ علم و منابع»؛ نادیا معقولی؛ کتاب ماه علوم و فنون؛ شماره ۷۰؛ بهمن ۱۳۹۱.  pdf مقاله

کودک و نوجوان - داستان (برگزیده)

 «نگاهی به ابعاد روایت ­مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور»؛ سعید حسام­پور، شیدا آرامش فرد؛ مطالعات ادبیات کودک؛ شماره ۵؛ بهار و تابستان ۱۳۹۱. pdf مقاله

کودک و نوجوان - شعر (برگزیده)

 «بررسی محتوایی اشعار کودکانۀ پروین دولت­آبادی بر قایق ابرها و گل بادام»؛ زهرا استادزاده؛ مطالعات ادبیات کودک؛ شماره ۶؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۱. pdf مقاله