اخبار
آخرین مهلت پذیرش مقاله برای پانزدهمین جشنواره نقدکتاب 31 تیرماه اعلام شد.

 

   آخرین مهلت پذیرش مقاله برای پانزدهمین جشنواره نقد کتاب 31 تیرماه اعلام شد.  2 تیر 1397.


بیست‌ و‌ ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال فراخوان داد.


  فراخوان بیست‌‌و‌ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی منتشر شد.  20 خرداد 1397.


فراخوان سی‌وششمین دوره کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.


  دبیرخانه سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد.  18 خرداد 1397.


فراخوان بیستمین همایش «کتاب سال حوزه» منتشر شد.

 

  فراخوان بیستمین همایش کتاب سال حوزه منتشر شد.   1 خرداد 1397.


فراخوان پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

  فراخوان پانزدهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد.  20 فروردین 1397.


کتاب نقد برتر: مجموعه مقالات منتخب چهاردهمین دوره نقد جشنواره کتاب منتشر شد.

 

  کتاب «نقد برتر: مجموعه مقالات منتخب چهاردهمین دوره نقد جشنواره کتاب» منتشر شد. 28 آذر 1396.


کتاب گزارش چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

 کتاب گزارش چهاردهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد.  28 آذر 1396.
 


گزیده ای از چهاردهمین جشنواره نقد کتاب

 

   گزیده ای از چهاردهمین جشنواره نقد کتاب.  27 آذر 1396. 


اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 3.

 

   اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر  27 آذر 1396. 


اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 2.

 

   اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر  27 آذر 1396.