:: صفحه اصلي :: درباره جشنواره :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: ::
:: بایگانی بخش بخش جنبی جشنواره یازدهم: ::
:: کوششگر عرصه نقد - 1394/10/20 -
:: سردبیر نشریه پژوهشنامه انتقادی متون - 1394/10/20 -