:: صفحه اصلي :: درباره جشنواره :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: ::
:: بایگانی بخش بخش جنبی جشنواره دهم : ::
:: نشریه شایسته تقدیر - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -
:: محمد حکیم آذر - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -
:: کاووس حسن لی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -
:: نشریه شایسته تقدیر - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -
:: منتقد پیشکسوت - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -