گزارش جشنوارهکتابهای گزارش جشنواره


  AWT IMAGE  کارنامه: گزارش پنج دوره جشنواره نقد کتاب (pdf)
 

 
  AWT IMAGE
  گزارش اجمالی چهارمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۷ آبان ۱۳۸۶) (pdf)
 

 
  AWT IMAGE  گزارش اجمالی پنجمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۷ آبان ۱۳۸۷) (pdf)
 

  
  AWT IMAGE  
گزارش اجمالی ششمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۶ آبان ۱۳۸۸) (pdf)
 

 
  AWT IMAGE  
گزارش اجمالی هفتمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۵ آبان ۱۳۸۹) (pdf)

 

 
  AWT IMAGE  
گزارش اجمالی هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۸ آذر ۱۳۹۰) (pdf)
 


  AWT IMAGE  گزارش اجمالی نهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۴ بهمن ۱۳۹۱) (pdf)
 

 
  AWT IMAGE 
گزارش اجمالی دهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۵ دی ۱۳۹۲) (pdf)
 


  AWT IMAGE گزارش اجمالی یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۱۴ دی ۱۳۹۳) (pdf)
 

 
  AWT IMAGE 
گزارش اجمالی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۱ دی ۱۳۹۴(pdf)
 


   AWT IMAGE گزارش اجمالی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ( ۲۹ آذر۱۳۹۵(pdf)
 


   گزارش اجمالی چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب ( ۲۷ آذر۱۳۹۶(pdf)

 

    گزارش اجمالی پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ( ۱ بهن ۱۳۹۷(pdf)

 

    گزارش اجمالی شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ( ۲۴ آذر۱۳۹۸(pdf)